Bostadens klimatpåverkan

0

En undersökning om bostadens klimatpåverkan utifrån de val som görs i byggskedet.


Tidig livscykelanalys minskar byggnaders klimatpåverkan

Genom att göra livscykelanalyser redan i designprocessen av byggnader ökar möjligheterna att minska byggnadernas klimatpåverkan.

I lågenergibyggnader kan klimatpåverkan från byggprocessen stå för upp till 80 procent. Det är därför viktigt att redan i designprocessen göra livscykelanalyser, trots att de kan behöva bygga på förenklade skisser och underlag för material. Det är då beslut tas kring byggnadens övergripande form, geometri, val av uppvärmningssystem, ventilation och byggsystem. Idag görs livscykelanalyser över lag först senare i processen, men då är många beslut redan tagna och blir svåra eller dyra att ändra.

.

Forskningen visar -

En avgörande faktor för energianvändning i en byggnad är dess form och funktioner

Dess inre konstruktion, hur man fördelar varmvatten och ventilation samt dess placering såsom friliggande eller i urbana kvarter. Placeringens inverkan på energianvändningen beror på tillgång och exponering av sol, dagsljus och vind.

Volymens inverkan beror på förutsättningarna för minskade värmeförluster, tillgången på tillräckligt med dagsljus och förutsättningarna för naturlig ventilering eller kylning

Namn E-post Meddelande Skicka in